คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง

 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP

สถิติวันนี้
101 คน
สถิติเดือนนี้
6155 คน
สถิติปีนี้
67043 คน
สถิติทั้งหมด
457393 คน

(Show/hide IP)

ส่วนวิชาการ


งานส่วนวิชาการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานกิจกรรม
การศึกษา
1. กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในรูปแบบ School Program ,Labวิทย์และการสอนเสริม มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาต่าง ๆ และประชาชน มาวางแผนร่วมกับวิทยากรผู้จัดกิจกรรม กิจกรรมวันเด็ก สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และวันสำคัญอื่น ๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันผู้สูงอายุ วันคนพิการสากล วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโอกาสเกิดปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์
2. กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการจัดประกวดและแข่งขัน ดังนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดเรียงความ คำขวัญ และภาพวาด การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันความสามารถด้านการพูดวิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนาและบรรยายพิเศษ โดยการจัดฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีหลักสูตรแกนกลางสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เลือกได้ตามความต้องการหรือสนใจในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การอบรมครูวิทยาศาสตร์ การอบรมเทคโนโลยีเพื่ออาชีพ การอบรมวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน การฝึกอบรมดูดาวเบื้องต้น การอบรม Science show
งานนิทรรศการ
        ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการที่มีสื่อผสมประกอบการเรียนรู้ ทั้งนิทรรศการภายในและภายนอกอาคาร และนิทรรศการเคลื่อนที่ เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ นิทรรศการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยการออกแบบ ควบคุม จัดทำ จัดหาและให้บริการนิทรรศการต่าง ๆ และรายงานผู้ใช้บริการ
งานกิจกรรมค่าย
          จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาเข้าค่าย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตรงให้เกิดทักษะ ทัศนคติและเจตคติที่ดี รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ตามความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงาน ให้มีหลักสูตรต่าง ๆ รองรับ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ค่ายอนุรักษ์พลังงาน ค่ายดาราศาสตร์ เป็นต้น
งานบริการ
วิชาการ
1. การให้บริการความรู้ทาง Internet , E-book
2. การให้บริการความรู้ทางรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์
3. การให้บริการความรู้โดยสื่อ CD , VCD , DVD
4. การให้บริการห้องสมุดสื่อวิทยาศาสตร์
5. จัดทำเอกสาร วารสาร ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้
6. จัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน
7. ให้บริการวิทยากรการอบรม บรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานเครือข่าย
งานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
1. วางแผนและจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (SAR : Self Assessment Report)
งานวัดผล
และประเมินผล
1. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและวิธีการวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนพัฒนากระบวนการและวิธีการวัดผลและประเมินผลที่สะท้อนความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของผู้รับบริการ และสามารถตรวจสอบได้
3. จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
4. รวบรวมและจัดทำสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการทุกกิจกรรมเข้าชม : 11443


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม