คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง

 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP

สถิติวันนี้
106 คน
สถิติเดือนนี้
6160 คน
สถิติปีนี้
67048 คน
สถิติทั้งหมด
457398 คน

(Show/hide IP)

ส่วนส่งเสริมและบริการ


งานส่วนส่งเสริมฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานผลิต
และเผยแพร่
1. สำรวจความต้องการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของเด็กเยาวชน ประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำสื่อ
2. พัฒนาและผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและสนองต่อความต้องการ
3. กำหนดรูปแบบนิทรรศการและสื่อแสดง ทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
4. ผลิตนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตเองหรือการจัดจ้าง
5. ผลิตและพัฒนารูปแบบของสื่อนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทั้งนิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการเคลื่อนที่
6. ปรับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
งานส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่าย
1. ประสานงานกับเครือข่ายเพื่อร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2. ประสานงานเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3. ติดตาม ประเมินผลการจัดและการให้บริการ
4. เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานเครือข่าย
5. จัดทำทำเนียบเครือข่าย และจัดให้มีการประชุมเครือข่ายตามความเหมาะสม
งานการตลาด
และประชาสัมพันธ์
1. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เพื่อกำหนดความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย
2. ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย
3. ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และกิจกรรมที่จะให้บริการโดยใช้สื่อ ต่าง ๆ เช่น
3.1 การเชิญครู – อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์มาชมกิจกรรม ก่อนที่จะนำนักเรียน นักศึกษามาชม
3.2 การมีหนังสือเชิญชวน
3.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ
3.4 การประสานงานและร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมร่วมกันและต่อเนื่องในโครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน
4. วางแผนและจัดระบบการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มาชม มาเรียนรู้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
5. ประสานงานเพื่อการจัดหารายได้อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น การรับบริจาค
6. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสม และสอดคล้องยิ่งขึ้น
งานเทคนิค
และซ่อมบำรุง
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ สื่อแสดงนิทรรศการ ของหน่วยงาน
2. วางแผน ดูแล รักษา นิทรรศการ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ดีตลอดเวลา
3. แก้ไข ปรับปรุง ในกรณีระบบที่เกี่ยวกับสื่อแสดงนิทรรศการ หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของนิทรรศการและสำนักงานชำรุด
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการทำงานของหน่วยงานเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรในหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน
4. ให้บริการดูแลและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของหน่วยงาน
5. จัดหา บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ ด้านสารสนเทศให้เพียงพอและพร้อมแก่การปฏิบัติงาน
งานโสดทัศนูปกรณ์
1. วางแผน จัดระบบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดูแล รักษา ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเข้าชม : 8081


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม