คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด 49.29 %
พอใจมาก 15.41 %
พอใจปานกลาง 6.82 %
พอใจน้อย 9.76 %
ควรปรับปรุง 18.71 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 850 คน