คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด 49.35 %
พอใจมาก 15.42 %
พอใจปานกลาง 6.52 %
พอใจน้อย 9.85 %
ควรปรับปรุง 18.86 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 843 คน