คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด 49.46 %
พอใจมาก 15.38 %
พอใจปานกลาง 6.56 %
พอใจน้อย 9.89 %
ควรปรับปรุง 18.71 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 839 คน