คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด 49.4 %
พอใจมาก 15.36 %
พอใจปานกลาง 6.55 %
พอใจน้อย 9.88 %
ควรปรับปรุง 18.81 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 840 คน