คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด 49.35 %
พอใจมาก 15.43 %
พอใจปานกลาง 6.71 %
พอใจน้อย 9.78 %
ควรปรับปรุง 18.73 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 849 คน