คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง

 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP

สถิติวันนี้
112 คน
สถิติเดือนนี้
6166 คน
สถิติปีนี้
67054 คน
สถิติทั้งหมด
457404 คน

(Show/hide IP)

กิจกรรมบริการวิชาการ


             กิจกรรมบริการวิชาการ  หมายถึง   เป็นการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม  เช่น  การอบรมครูวิทยาศาสตร์ , การอบรมเทคโนโลยีเพื่ออาชีพ , การฝึกอบรมดูดาวเบื้องต้น , การอบรมคอมพิวเตอร์ , การเป็นวิทยากรให้สถานศึกษา เช่น เป็นวิทยากร Science Show , เป็นวิทยากรดาราศาสตร์ , การอบรมอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น , ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ , วิจัย , การประชาสัมพันธ์เผยแพร่  เช่น  การทำแผ่นพับเอกสารวิชาการเผยแพร่ , วิทยุ โทรทัศน์  และอื่น ๆ  เป็นวิทยากรอื่น ๆ (จรวดพลังงาน , ดาราศาสตร์ , นันทนาการ)  เป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้จัดบริการไว้หลายรูปแบบ ดังนี้

การให้บริการข่าวสารข้อมูล  เป็นการให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ผู้รับบริการทั้งในส่วนของข่าวสารข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  และข้อมูลด้านวิชาการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1)  การบริการข่าวสารบนเว็บไซต์

2)  การจัดทำเอกสารแนะนำศูนย์ฯ, เอกสารแนะนำข้อการบริการกิจกรรมต่างๆ

3)  แผ่นพับ/จดหมายข่าว เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการแสดงนิทรรศการและเนื้อหาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

4)  การจัดรายการวิทยุในท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแก่ประชาชน

 

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ
อบรมครูวิทยาศาสตร์ 

บริการสื่อ วารสาร รายการวิทยุ


เข้าชม : 9811


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม