คุณพอใจกับบริการเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น มากน้อยเพียงใด ?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง

 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP

สถิติวันนี้
122 คน
สถิติเดือนนี้
6176 คน
สถิติปีนี้
67064 คน
สถิติทั้งหมด
457414 คน

(Show/hide IP)

ส่วนอำนวยการ


งานส่วนอำนวยการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป
1. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
2. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานส่วนอำนวยการ ส่วนวิชาการ ส่วนส่งเสริมและบริการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน งานบริการสาธารณะ
4. การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและให้บริการแก่ชุมชน
5. ดำเนินการเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษา
6. ดำเนินการเรื่องต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนขอความร่วมมือมา เช่น การร่วมทำบุญกฐิน
   ผ้าป่า
7. ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ระบุในงานอื่น เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้
    ของที่ระลึก (Dino Shop)
8. การออกหนังสือรับรองประเภทต่างๆ (เงินเดือน ผลงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการเรียน Lab
   นักศึกษา กศน.)
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ
และสารบรรณ
1. รับ – ส่ง หนังสือราชการตามที่กำหนด
2. จัดทำทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง
3. จัดทำทะเบียนหนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ)
4. จัดทำทะเบียนหนังสือรับรอง (รับรองเงินเดือน รับรองผลงาน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)
5. เก็บรวบรวมคำสั่ง ระเบียบ แนวปฏิบัติ ประกาศ หนังสือรับรอง ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เก็บรวบรวมการประชุม สัมมนา ร่วมเป็นเกียรติในงานต่างๆ ของผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
7. บันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
8. ถ่ายเอกสารหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ
9. เก็บรักษา ให้ยืม และทำลายหนังสือราชการ
10. จัดอบรม ควบคุมดูแล ให้บริการและจัดระบบงานพิมพ์หนังสือราชการ
11. ประสานงานภายในส่วนงานต่าง ๆ ในการจัดทำข้อประชุมราชการ
12. ควบคุมการใช้โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์
13. ร่าง/พิมพ์หนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากงานธุรการและสารบรรณ
14. ให้บริการถ่ายเอกสาร การเข้าเล่ม
15. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานการเงิน
และบัญชี
1. งานการเงิน
1.1 การจัดเก็บและเบิกจ่ายเงินของทางราชการทุกประเภทด้วยระบบทะเบียน และระบบ GFMIS
1.2 ตั้งฎีกาวางเบิกเงิน เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ตรวจนับและจ่ายเงินสด สิ่งแทนตัวเงิน ทำทะเบียนเงินคงเหลือประจำวัน
1.3 ทำทะเบียนคุมการรับจ่ายเช็ค จ่ายเงินยืมทดรองราชการ จัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
1.4 มีหน้าที่ปฏิบัติรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเงินของเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกระทรวง
1.5 คำนวณภาษี ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาเพื่อแนบฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการโดยโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมสรรพากร
1.6 คำนวณการหักและนำส่งเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1.7 จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
1.8 จัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ
1.9 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. งานบัญชี
2.1 จัดทำบัญชีลงทะเบียนและรายงานการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ทั้งระบบทะเบียนและระบบ GFMIS
2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ใบสำคัญ รายงาน บันทึกการเบิกจ่าย ตามระบบ GFMIS และจัดทำรายละเอียดแนบฎีกา
2.3 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานพัสด
1. วางแผนและดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีการทางพัสดุ ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และจัดหาพัสดุ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การแทงจำหน่าย
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำพัสดุเอง การแลกเปลี่ยนและการเช่าพัสดุ
3. จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมและเก็บรักษาให้เป็นระเบียบ ปลอดภัยและครบถ้วน
4. ดำเนินการเพื่อให้บริการแก่กลุ่มต่าง ๆ ในการเบิก – จ่าย และการให้ยืมพัสดุตลอดจนซ่อมแซมและบำรุงให้ใช้งานได้
5. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุรายงานและดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือไม่ได้ใช้งาน
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานบุคลากร
1.1 ดำเนินการเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
1.2 รายงานผลสรุปวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง
1.3 สำรวจและจัดอัตรากำลังตลอดจนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
1.4 จัดทำและดำเนินการเรื่องขอโอนขอย้ายการลาออกและการกลับเข้ารับราชการ
1.5 ตรวจสอบ รวบรวมและเสนอเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ปรับวุฒิ เลื่อนตำแหน่ง
1.6 จัดทำบัญชีเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.7 จัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้าง
1.8 รวบรวมและจัดทำคำร้องการทำบัตร ข้าราชการและลูกจ้าง และบัตรอื่น ๆ
1.9 ให้บริการข้อมูลและจัดทำคำร้องเรื่องการศึกษาต่อ
1.10 การดำเนินการขอยกเว้นการเข้ารับข้าราชการทหาร
1.11 การดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง
1.12 จัดทำคำสั่งและดูแลเรื่องการอยู่เวรยามของข้าราชการและลูกจ้าง
1.13 ประสานงานเรื่องการให้บริการฝึกงานหรือการฝึกสอนของนิสิตนักศึกษา
1.14 ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ
1.15 ดำเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างของลูกจ้าง
1.16 จัดทำหนังสือขออนุญาตการเดินทางไปราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
1.17 รายงานการเดินทางไปราชการประจำเดือนของผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
1.18 ขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง
1.19 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครู
1.20 ดำเนินการเรื่องการประเมินวิทยฐานะ
1.21 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
1.22 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานยานพาหนะ
1. จัดทำทะเบียนคุมยานพาหนะ
2. รายงานการใช้ยานพาหนะ
3. วางแผนและควบคุมการให้บริการยานพาหนะ
4. ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและจัดทำทะเบียนควบคุมการซ่อมบำรุง
5. ควบคุมการปฏิบัติงานการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
6. ประเมินผลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง นำผลการประเมินไปปรับปรุงให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
งานอาคารสถานที่
1. สำรวจสภาพภายในภายนอกอาคาร
2. วางแผนกำหนดรูปแบบ การก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแล รักษา จัดสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า น้ำประปา
3. จัดบุคลากร รับผิดชอบบำรุงรักษา อาคารสถานที่
4. กำหนดเกณฑ์การใช้อาคารสถานที่
5. การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ
6. วางระบบป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติขึ้น
7. จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรม
8. ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
9. ดูแล ตัด ตกแต่งต้นไม้ ขยายพันธุ์ต้นไม้ ให้มีความสวยงาม เป็นที่ประทับใจต่อผู้มารับบริการ
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนงาน
และโครงการ
1.1 จัดทำแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
1.2 พัฒนาและจัดทำจุดเน้น แผนงานและโครงการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว
1.3 จัดทำคำของบประมาณประจำปี
1.4 จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
1.5 จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
1.6 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ
1.7 ประสานงานเพื่อขอใช้เงินงบประมาณและการจัดดำเนินงานโครงการ
1.8 ประสานงานการจัดประชุมข้าราชการและกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
1.9 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานตรวจสอบ
ภายใน
 1. งานควบคุมภายใน
     - วางแผนจัดทำระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2549
2. งานศูนย์ราชการใสสะอาด
    - วางแผน จัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาด สร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างราชการใสสะอาด ตามนโยบายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาล
3. งานบริหารความเสี่ยง
    - ประเมินขั้นตอนการทำงานเพื่อทราบความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อกำหนดและนำมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลมาระแวดระวังตรงเรื่องหรือขั้นตอนเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เข้าชม : 10226


© Copyright 2010, allright reserved by ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ (กม.ที่ 44-45) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110  โทรศัพท์  043-274154 - 5   แฟ็กซ์  043-274046

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม