บทเรียนออนไลน

ใบความรู้

 -  กำเนิดของปิโตรเลียม
 -  การสะสมของปิโตรเลียม
 -  แหล่งปิโตรเลียมที่สำคัญของโลก
 -  คุณสมบัติของปิโตรเลียม
 -  กระบวนการสำรวจปิโตรเลียม
 -  กระบวนการกลั่นน้ำมัน
 -  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
    และการใช้ประโยชน์
 -  พลังงานทดแทน
 -  พลังงานแสงอาทิตย์
 -  พลังงานลม
 -  พลังงานชีวมวล
 -  พลังงานก๊าชชีวภาพ
 -  พลังงานความร้อนใต้พิภพ
 -  การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร
แบบทดสอบก่อนเรียน    เรื่อง    ปิโตรเลียม

1. คำว่า “ปิโตรเลียม” ไม่ครอบคลุมข้อใด ?

ก. น้ำมันดิบ
ข. ถ่านหิน
ค. ก๊าซหุงต้ม
ง. ก๊าซธรรมชาติ

2. ในแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่มีทั้งน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติและน้ำ เราจะพบว่ามีการแยกชั้นกันอย่างไร เรียงลำดับจากบนลงล่าง ?

ก. ก๊าซ น้ำ น้ำมัน
ข. ก๊าซ น้ำมัน น้ำ
ค. น้ำมัน ก๊าซ น้ำ
ง. น้ำมัน น้ำ ก๊าซ

3. หลังจากทำการสำรวจทางธรณีวิทยาแล้ว การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม จะต้องอาศัยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์ ปัจจุบันอาศัยวิธีใด ?

ก. วัดค่าความสั่นสะเทือน
ข. วัดค่าสนามแม่เหล็ก
ค. วัดค่าแรงดึงดูดของโลก
ง. อาจใช้ทั้ง 3 วิธีร่วมกัน

4. จงเรียงลำดับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบจากจุดสุดยอดของหอกลั่นลงมา ?

1. ก๊าซหุงต้ม          4. น้ำมันเบนซิน
2. น้ำมันก๊าด          5. น้ำมันดีเซล
3. น้ำมันเตา           6. ยางมะตอย

ก. 1 2 3 4 5 6
ข. 1 4 2 5 3 6
ค. 1 3 5 2 4 6
ง. 1 2 3 5 4 6

5. ข้อใดจัดเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากเส้นใยสังเคราะห์ ?

ก. กระเป๋าผ้าฝ้าย
ข. ขวดนมพลาสติก
ค. เชือกไนล่อน
ง. โฟม

6. ผลิตภัณฑ์ใดต่อไปนี้ ไม่จัด อยู่ในอุตสาหกรรมขึ้นรูปพลาสติก ?

ก. เครื่องนุ่งห่ม
ข. ฟิล์ม
ค. ตู้โทรทัศน์
ง. ท่อน้ำ

7. การใช้พลังงานของโลกในด้านใดมากที่สุด ?

ก. อุตสาหกรรม
ข. ที่อยู่อาศัย
ค. การขนส่ง
ง. ด้านธุรกิจ

8. แหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ เพื่อประหยัดพลังงานจากปิโตรเลียม คือข้อใด ?

ก. พลังงานลม
ข. ก๊าซชีวภาพ
ค. พลังชีวมวล
ง. ถูกทุกข้อ

9. ประเทศไทยได้ใช้พลังงานจากปิโตรเลียมในด้านใดมากที่สุด ?

ก. ผลิตไฟฟ้า
ข. การขนส่ง
ค. โรงงานและการก่อสร้าง
ง. ที่อยู่อาศัย

10. ก๊าซโซฮอล ( Gasohol ) หรือ เบนโซฮอล์ ( Benzohol ) เป็นของเหลวผสมระหว่างสารใด ?

ก. เมทานอลกับน้ำมันดีเซล
ข. เมทานอลกับน้ำมันเบนซิน
ค. เอทานอลกับน้ำมันเบนซิน
ง. เอทานอลกับน้ำมันดีเซล

คะแนนที่คุณทำได้= คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เฉลยคำตอบ :

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
Tel. 043-274154-5 Fax. 043-274046